Leidimas 11.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 11.0.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Saugumas"
Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Kontaktai"

Bendri pakeitimai

Mygtukų juostelė Sukurtas mygtukas "Veiksmai su duomenimis" (po mygtuko "Panaikinimas"). Jis yra aktyvus tuomet, kai aktyvioje lentelėje be įrašymo, koregavimo ir panaikinimo yra kitų nestandartinių veiksmų su duomenimis. Paspaudus šį mygtuką pateikiamas meniu su atitinkamų veiksmų meniu punktais. Tokį pat meniu galima iškviesti ant lentelės įrašo paspaudus dešinį pelės mygtuką.

Modulis "Saugumas"

Langas "Vartotojų filtravimas" Sukurti filtrai:
 • "Matomas modulis".
 • "Nematomas modulis".
 • "Nurodytas parametras".
 • "Nenurodytas parametras".
 • "Matomas objektas".
 • "Nematomas objektas".
 • "Įrašomas objektas".
 • "Neįrašomas objektas".
 • "Koreguojamas objektas".
 • "Nekoreguojamas objektas".
 • "Panaikinamas objektas".
 • "Nepanaikinamas objektas".
 • "Draudžiama procedūra".
 • "Nedraudžiama procedūra".
 • "Draudžiama ataskaita".
 • "Nedraudžiama ataskaita".
Langas "Vartotojo koregavimas" Matomų modulių nurodymas bei teisių priskyrimas atliekamas atitinkamus langelius pažymint "paukšteliu".

Modulis "Didžioji knyga"

Modulio uždarymas Patikrinama, ar nėra analitinės apskaitos modulių, turinčių skirtumų tarp detalizuojamų sąskaitų balansų ir analitinės apskaitos likučių. Jei yra, modulis "Didžioji knyga" neužsidaro.
Sąskaitų planas Sąvoka "grupinė sąskaita" pakeista į "suminė sąskaita".
Langas "Sąskaitų planas" Sukurti stulpeliai:
 • "Darbuotojas būtinas".
 • "Skyrius būtinas".
 • "Projektas būtinas".
Duomenų apdorojimas Sukurta duomenų apdorojimo procedūra "Analitinės apskaitos modulių uždarymas".
Ataskaita "Sąskaitos apyvarta" Ataskaitų šablonuose "Sąskaitos apyvartos žiniaraštis pagal darbuotojus", "Sąskaitos apyvartos žiniaraštis pagal skyrius" ir "Sąskaitos apyvartos žiniaraštis pagal projektus" ištaisyta klaida, dėl kurios nebuvo nurodoma analizuojama sąskaita.

Modulis "Prekyba"

Nuostatos Sukurti laukai:
 • "Standartinė klientų detalizuojama sąskaita".
 • "Standartinė tiekėjų detalizuojama sąskaita".
 • "Standartinė prekių detalizuojama įsigijimo savikainos sąskaita".
 • "Standartinė prekių pardavimo pajamų sąskaita".
 • "Standartinė paslaugų pardavimo pajamų sąskaita".
 • "Standartinė prekių pardavimo grąžinimų sąskaita".
 • "Standartinė prekių pardavimo sąnaudų sąskaita."
Modulio uždarymo metu šiuose laukuose nurodytos sąskaitos priskiriamos įmonėms ir prekėms. Todėl panaikintos duomenų apdorojimo procedūros "Detalizuojamų sąskaitų priskyrimas prekėms" ir "Detalizuojamų sąskaitų priskyrimas įmonėms".
Skolų užskaitos

Ankstesniuose programos leidimuose klientų mokėjimai buvo užskaitomi seniausioms sąskaitoms-faktūroms (FIFO metodas). Analogiškai buvo ir su atsiskaitymais su tiekėjais.

Nuo šio programos leidimo apmokėjimus galima užskaityti bet kuriai neapmokėtai sąskaitai-faktūrai. Tam tikslui padaryti šie pakaitimai:

 • Sukurta lentelė "Skolų užskaitos". Užskaitos įraše dalyvaja dvi operacijos: viena debeto, kita kredito. Užskaita gali būti daroma tik tarp tos pačios įmonės operacijų.
 • Pakoregavus operacijas ar užskaitas, tikrinama, ar operacijų sumos neviršytos užskaitų sumomis.
 • Panaikinant operaciją, panaikinamos su ja susijusios užskaitos.
 • Operacijų lentelėse sukurtas filtras "Skolos būklė" su trim variantais "Apmokėta", "Neapmokėta", "Pradelsta".
 • Operacijų lentelėse sumos fonas gali būti trejopas: baltas - suma apmokėta, geltonas - suma neapmokėta, bet nepradelsta, raudonas - suma neapmokėta ir pradelsta.
 • Operacijų detalizavimo languose skirsnyje "Apmokėjimas" greta numatyto apmokėjimo grafiko pateikiamas faktinis apmokėjimo grafikas pagal įrašytas užskaitas.
 • Įrašant apmokėjimo operacijas galima nurodyti už ką yra mokama.
 • Sukurta duomenų apdorojimo procedūra "Skolų užskaitų įrašymas FIFO metodu", galinti automatiškai įrašyti užskaitas vienai pasirinktai įmonei, arba visoms įmonėms.
 • Ataskaitoje "Kita" sukurtas ataskaitos šablonas "Neužskaitytos skolos". Joje pateikiamos įmonės, kurios tuo pačiu metu turi neužskaitytų ir debetinių ir kreditinių operacijų.
Prekės Sukurtas laukas "Originalus kodas". Jame saugomas kodas gali kartotis. Pasirenkant prekę įrašius šį kodą, programa pateikia visas prekes, kuriose šis kodas yra nurodytas, t. y. pateikiamas alternatyvų sąrašas.
Langas "Prekių filtravimas" Sukurti filtrai:
 • "Kodas".
 • "Originalus kodas".
 • "Brūkšninis kodas".
Įmonės Pakeitimai:
 • Sukurti laukai "Pardavimo delspinigiai" ir "Pirkimo delspinigiai".
 • Prekių pardavimo kainų lentelėje sukurti laukai "Nuolaida" ir "Marža".
 • Prekių grupių pardavimo nuolaidų lentelėje sukurtas laukas "Marža".
Langas "Įmonių filtravimas" Sukurti filtrai:
 • "Ar yra pardavimo pastabos".
 • "Ar yra pardavimo įspėjimas".
 • "Ar yra spec. pardavimo kainos".
 • "Ar yra spec. pardavimo apmokėjimas".
Langas "Įmonės detalizavimas" Pakeitimai:
 • Pradelsta skola pateikiama atskirai debetams ir atskirtai kreditams.
 • Sukurti langeliai neužskaitytos skolos debetui ir kreditui.
Bendrosios pardavimo sąlygos Pakeitimai:
 • Sukurtas laukas "Delspinigiai".
 • Prekių pardavimo kainų lentelėje sukurti laukai "Nuolaida" ir "Marža".
 • Prekių grupių pardavimo nuolaidų lentelėje sukurtas laukas "Marža".
Lentelės:
 • Pirkimo užsakymų prekės
 • Pirkimo sąskaitų-faktūrų prekės
Sukurtas laukas "Pastabos".
Duomenų apdorojimas Panaikinta duomenų apdorojimo procedūra "Prekių pardavimo kainų koregavimas", nes pardavimo kainos susiejimas su savikaina gali būti pasiektas nustatant prekės ar prekių grupės maržą bendrosiose pardavimo sąlygose.
Ataskaita "Sąskaita-faktūra" Sukurtas ataskaitos šablonas "Sąskaita-faktūra (LT+EN)". Joje visos antraštės nurodomos lietuvių ir anglų kalbomis, o kainos ir sumos nurodomos litais ir kliento valiuta.

Modulis "Darbo užmokestis"

Švenčių dienos Sukurtas laukas "Tipas". Galimi variantai: "Šventė", "Perkelta poilsio diena", "Perkelta darbo diena". Standartinis tabelio pildymas atsižvelgia į šiuos duomenis.
Darbo sutartys Darbo grafiko lentelėje padaryti pakeitimai:
 • Laukas "Standartinis laiko tipas" pervadintas į "Darbo dienų laiko tipas".
 • Sukurtas laukas "Poilsio dienų laiko tipas".
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos šablone "Darbo užmokesčio priskaitymo suvestinė" rodomi visi darbuotojai, net ir tie, kuriems pasirinktą mėn. nebuvo priskaitytas darbo užmokestis.

Modulis "Kontaktai"

Kontaktai Sukurti laukai:
 • "Atsakingas skyrius".
 • "Atsakingas projektas".
Langas "Kontaktai" Lauką "Ar atlikta" galima pažymėti "paukšteliu".
Langas "Kontaktų filtravimas" Ištaisyta klaida, dėl kurios nebuvo filtruojami kontaktų potipiai.
Ataskaita "Kontaktai" Sukurtas pasirinktinis parametras "Atsakingas projektas".