Leidimas 12.1.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 12.1.0.

Turinys

Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Pinigai"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Autoservisas"

Modulis "Didžioji knyga"

Ataskaitos "Balansas" ir "Pelno ataskaita" Jei ataskaitos darymo datai nėra uždarytas "Didžiosios knygos" modulis, tuomet ataskaitos pavadinime pridedamas tekstas "(negalutinė)".

Modulis "Pinigai"

Duomenų apdorojimas Duomenų apdorojimo procedūroje "Valiutų kursų įtakos pinigų likučiams įrašymas" ištaisyta klaida, dėl kurios buvo reikalaujama, kad pinigų likučių perkainojimo datą būtų "Pinigų" modulio uždarymas ir nepakako vėlesnių šio modulio uždarymų.

Modulis "Prekyba"

Skaitmenų skaičius po kablelio Šiems duomenims padidintas didžiausas galimas skaitmenų skaičius po kablelio:
 • Prekės kiekis - max. 5 skaitmenys.
 • Prekės pardavimo vieneto kaina - max. 5 skaitmenys.
 • Prekės pirkimo vieneto kaina - max. 5 skaitmenys.
 • Prekės vieneto savikaina - max. 5 skaitmenys.
 • Delspinigių tarifas - max. 4 skaitmenys.
Prekės paieška Jei nurodomas ieškomas originalus kodas, tuomet programa pateikia ir originalą (pagal kodą) ir alternatyvas (pagal originalų kodą).
Prekės pardavimo kainos apskaičiavimas PVM tarifas parenkamas atsižvelgiant į kliento šalį, o ne į valiutą. Jei kliento miestas nenurodytas arba miestas yra toje pačioje šalyje, kaip ir vartotojas, tuomet pasiūlomas standartinis prekės PVM tarifas. Jei šalis yra kita, negu vartotojas, tuomet pasiūlomas PVM tarifas lygus 0.
Pirkimo sąskaitos-faktūros Valiutos kurso data gali būti ne tik ankstesnė, bet ir vėlesnė už pirkimo sąskaitos-faktūros datą.
Duomenų apdorojimas Pakeitimai:
 • Duomenų apdorojimo procedūroje "Valiutų kursų įtakos skoloms įrašymas" ištaisyta klaida, dėl kurios buvo reikalaujama, kad skolų perkainojimo datą būtų "Prekybos" modulio uždarymas ir nepakako vėlesnių šio modulio uždarymų.
 • Duomenų apdorojimo procedūroje "Žaliavų išlaidavimas pagal užpajamuotus gaminius (laikotarpis)" ištaisyta klaida, dėl kurios tam tikrais atvejais pajamuotų gaminių savikaina buvo apskaičiuojama neteisingai.
Duomenų eksportavimas Sukurtos duomenų apdorojimo procedūros gautų ir išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų registrų eksportavimui:
 • "Formos FR0671 duomenų eksportavimas".
 • "Formos FR0672 duomenų eskportavimas.
Ataskaita "Skolos" Ataskaitos šablonuose "Pradelstos apmokėti sąskaitos-faktūros (tik terminai)" ir "Neapmokėtos sąskaitos-faktūros (tik terminai)" sukurtas stulpelis "Vidutinė skolos trukmė".
Ataskaita "Skolos" Ataskaitų šablonuose "Neapmokėtos sąskaitos-faktūros", "Neapmokėtos pirkimo sąskaitos-faktūros", "Pradelstos apmokėti sąskaitos-faktūros", "Pradelstos apmokėti pirkimo sąskaitos-faktūros" sukurtas stulpelis "Projektas".
Ataskaita "Skolos kitimas" Ataskaitos šablone "Priskaitytini delspinigiai" ištaisyta klaida dėl kurios delspinigių suma buvo pateikiama be centų.
Ataskaita "Prekių likučiai" Sukurti ataskaitos šablonai:
 • "Prekių likučiai su pajamavimo datomis".
 • "Prekių likučiai su pajamavimo datomis (tik terminai)".
Šie ataskaitos šablonai padeda lengvai atrasti nelikvidus.
Ataskaita "Užsakytinos prekės" Pakeitimai:
 • Ataskaitos šablonas "Užsakytinos prekės" pervadintas į "Užsakytinos prekės ir gaminiai".
 • Sukurtas analogiškas ataskaitos šablonas "Užsakytinos prekės ir žaliavos", įvertinantis iki 20 lygių gaminių sudėtis.
 • Abiejuose šiuose šablonuose sukurtas stulpelis "Anksčiausia pristatymo klientui data".
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Pakeitimai:
 • Ataskaitos šablonas "Pakuotės apskaitos duomenys" papildytas duomenimis apie vidaus rinkoje parduotų ir nurašytų prekių pakuotę.
 • Sukurtas ataskaitos šablonas "Įsigytų prekių ir (arba) paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas".

Modulis "Darbo užmokestis"

Duomenų apdorojimas Duomenų apdorojimo procedūrose "Darbo užmokesčio išmokėjimas (visi darbuotojai)", "Darbo užmokesčio išmokėjimas (vienas skyrius)" ir "Darbo užmokesčio išmokėjimas (vienas darbuotojas)" sukurtas papildomas parametras "Mokėtino darbo užmokesčio apskaičiavimo data". Anksčiau ši data buvo nustatoma automatiškai, priklausomai nuo to, ar mokėjimo data buvo ankstesnė ar vėlesnė negu 15 mėnesio diena ir jos pakeisti nebuvo galima.
Ataskaita "Datos suvestinė" Ataskaitos šablone "Darbuotojai" sukurti šie stulpeliai:
 • "Atostogų trukmė",
 • "Bankas",
 • "Banko sąskaitos Nr.",
 • "Banko kortelės Nr.",
 • stulpelis "Namų miestas" išskirtas atskirai nuo stulpelio "Namų adresas",
 • "Lytis",
 • "Sanitarinės knygelės galiojimo pabaiga",
 • "Sanitarinės knygelės galiojimo trukmė".
Ataskaita "Datos suvestinė" Panaikintas ataskaitos šablonas "Sanitarinių knygelių galiojimo pabaigos", nes jos duomenys perkelti į ataskaitos šabloną "Darbuotojai".
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos šablonuose "Priimti darbuotojai" ir "Atleisti darbuotojai" sukurti stulpeliai:
 • "Bankas",
 • "Banko sąskaitos Nr.",
 • "Banko kortelės Nr.".
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Pakeitimai:
 • Panaikintas ataskaitos šablonas "Pažyma apie darbo užmokestį".
 • Sukurtas ataskaitos šablonas "Pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį", atitinkantis socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006.11.30 įsakymo Nr. A1-319 reikalavimus.

Modulis "Autoservisas"

Garantiniam remontui sunaudotų prekių ir medžiagų savikainos nurašymas Jei darbe yra autoserviso apmokamų (garantiniam remontui sunaudotų) detalių ir/arba subrangovų operacijų, tuomet darbe turi būti ir autoserviso apmokamų prekių arba medžiagų. Tai reikalinga tam, kad būtų sukurtas prekių bei medžiagų sandėlio nurašymo išlaidų orderis, prie kurio ir pridedama nurašomų detalių bei subrangovų operacijų įsigijimo savikaina.