Leidimas 13.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 13.0.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Organizacija"
Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Pinigai"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Ilgalaikis turtas"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Kontaktai"

Bendri pakeitimai

Duomenų bazių valdymo sistema Pereita nuo SQL Server 2000 prie SQL Server 2005. Tai didžiulis kokybinis šuolis, leisiantis ateityje lengviau kurti greitą ir patikimą programos kodą.

Modulis "Organizacija"

Vartotojų parametrai Vartotojo parametrui "Filtruojamas skyrius" reikia nurodyti skyriaus pilną kodą. Jis gali ir nesutapti su standartiniu darbuotojui priskirtu skyriumi.
Vartotojų parametrai Vartotojo parametrui "Filtruojamas projektas" reikia nurodyti projekto pilną kodą. Jis gali ir nesutapti su standartiniu darbuotojui priskirtu projektu.
Langas "Darbuotojo įrašymas" Skirsnyje "Tapatybė" sukurti langeliai karo prievolininkų apskaitai:
 • "Karinio dokumento pavadinimas",
 • "Karinio dokumento Nr.",
 • "Karinio dokumento išdavimo vieta",
 • "Karinis laipsnis",
 • "Pastabos".
Langas "Darbuotojo įrašymas" Skirsnyje "Sveikata" sukurtas langelis "Medicininės knygelės pastabos".
Langas "Darbuotojo įrašymas" Skirsnyje "Sveikata" sukurti langeliai neįgaliųjų apskaitai:
 • "Darbingumo lygis" (%),
 • "Darbingumo lygio pažymos Nr.",
 • "Išvados dėl darbo pobūdžio ir sąlygų Nr.",
 • "Neįgaliojo pažymėjimo Nr.",
 • "Neįgalumo galiojimo terminas",
 • "Pastabos".
Langas "Darbuotojo įrašymas" Skirsnyje "Pagrindinė darbovietė" sukurti langeliai:
 • "Įmonės pavadinimas",
 • "Pažymos apie pagrindinėje darbovietėje dirbamą laiką išdavimo data",
 • "Darbo pradžios laikas",
 • "Darbo pagaigos laikas",
 • "Darbo laikas per savaitę",
 • "Pastabos".
Langas "Darbuotojo įrašymas" Skirsnyje "Šeima" sukurtas langelis "Šeimyninė padėtis" ir lentelė vaikų duomenims įrašyti su šiais langeliais:
 • "Vardas",
 • "Pavardė",
 • "Asmens kodas",
 • "Pastabos".

Modulis "Didžioji knyga"

Langas "Operacijos" Pakeitimai:
 • Operacijų, neturinčių korespondencijų, debetai ir kreditai išskiriami geltonu fonu.
 • Operacijos, kurių debetų ir kreditų sumos nesutampa, išskiriamos raudonu fonu.
Langas "Modulių uždarymai" Pakeitimai:
 • "Didžiosios knygos" modulio uždarymai rodomi žemiau tos pačios datos analitinės apskaitos modulių uždarymų.
 • "Didžiosios knygos" modulio uždarymai išskiriami žaliu fonu.

Modulis "Pinigai"

Vartotojų parametrai Vartotojo parametrui "Filtuojama kasa" galima nurodyti filtruojamų kasų pavadinimo fragmentą (nebūtinai tikslų pavadinimą, kaip anksčiau).
Vartotojų parametrai Vartotojo parametrui "Filtuojama banko sąskaita" galima nurodyti filtruojamų banko sąskaitų pavadinimo fragmentą (nebūtinai tikslų pavadinimą, kaip anksčiau).
Langas "Mokėjimo pavedimai" Sukurtas stulpelis "Įmokos tipas".

Modulis "Prekyba"

Vartotojų parametrai Vartotojo parametrui "Filtruojamas sandėlys" reikia nurodyti sandėlio pilną kodą. Jis gali ir nesutapti su standartiniu vartotojui priskirtu sandėliu.
Vartotojų parametrai Sukurtas vartotojo parametras "Sąskaitų-faktūrų serija". Nurodžius jį vartotojui, programa šiam vartotojui standartiškai siūlo nurodytos serijos sąskaitų-faktūrų numerius.
Langas "Prekių grupės įrašymas" Sukurtas langelis "Tarptautinis pavadinimas".
Langai:
 • "Užsakymo įrašymas",
 • "Pirkimo užsakymo įrašymas".
Sukurtas langelis "Skyrius".
Langas "Įmonės įrašymas" Sukurtas mygtukas automatiniam keturženklio kliento kodo parinkimui. Tai reikalinga, kai klientas yra fizinis asmuo, nenorintis atskleisti savo asmens kodo.
Langai:
 • "Sąskaitos-faktūros įrašymas",
 • "Sąskaitos-faktūros detalizavimas".
Prekių lentelėje sukurtas stulpelis "Užsakymo nuoroda".
Langai:
 • "Pirkimo sąskaitos-faktūros įrašymas",
 • "Pirkimo sąskaitos-faktūros detalizavimas".
Prekių lentelėje sukurtas stulpelis "Pirkimo užsakymo nuoroda".
Langai:
 • "Užsakymo pasirinikimas",
 • "Pirkimo užsakymo pasirinkimas".
Sukurtas stulpelis "Nuoroda".
Ataskaita "Sąskaita-faktūra" Ataskaitos šablonas "Sąskaita-faktūra (LT+EN)":
 • Pateikiamas atsakingo darbuotojo pareigų tarptautinis pavadinimas.
 • Pateikiamas atsiskaitomosios sąskaitos banko SWIFT'as.
Ataskaita "Sąskaita-faktūra" Sukurtas ataskaitos šablonas "Sąskaita-faktūra (EN)".
Ataskaita "Skolos" Ataskaitos šablone "Pradelstos apmokėti pirkimo sąskaitos-faktūros (tik terminai)" ištaisyta klaida.
Ataskaita "Prekių likučiai" Sukurtas ataskaitos šablonas "Neigiami prekių likučiai pagal sandėlius ir prekes".
Ataskaita "Kita" Ataskaitos šablone "Trūkstami logistikos parametrai" sukurti stulpeliai "Ar nurodytas tiekėjas" ir "Ar nurodyta vieneto pirkimo kaina".

Modulis "Ilgalaikis turtas"

Langai:
 • "Eksploatacijos pradžios įrašymas",
 • "Naudingo tarnavimo laiko keitimo įrašymas".
Mėnesių skaičius gali turėti iki 4 skaitmenų (anksčiau iki 3). Tai reikalinga, kai norima nurodyti naudingo tarnavimo laiką lygų 100 metų.

Modulis "Darbo užmokestis"

Lentelė "Darbo sutarčių tipai" Sukurta.
Langas "Darbo sutarties įrašymas" Sukurtas langelis "Darbo sutarties tipas" ("Neterminuota", "Terminuota", "Sezoninė", "Laikinoji" ir pan.)
Langas "Darbo sutarties įrašymas" Sukurtas langelis "Neapmokamų atostogų trukmė" (limitas, nemažinantis į atostogas įskaitomų dienų skaičiaus), reikalingas apmokamų atostogų likučio apskaičiavimui.
Duomenų apdorojimas Duomenų apdorojimo procedūroje "Garantinio fondo įmokos priskaitymas" sukurti parametrai "Pradžios data" ir "Pabaigos data", nes garantinio fondo įmokas galima priskaityti ir mokėti tik kartą per metus.
Lentelė "Atostogų likučiai" Sukurta. Skirta pradinių nepanaudotų atostogų likučių įrašymui tam tikrai datai. Remiantis jos duomenimis programa galės apskaičiuoti tikslius atostogų likučius.
Duomenų eksportavimas Sukurta duomenų eksportavimo procedūra "Išmokėjimų į banko korteles eksportavimas (DnB NORD bankas)".
Ataskaita "Laikotarpio suvestinė" Ataskaitos šablonuose "Darbo laiko apskaitos žiniaraštis" ir "Darbo laiko apskaitos žiniaraštis (negalutinis)" rodomos tokios darbuotojo pareigos, kokios buvo mėn. pradžioje. Iki šių ataskaitų šablonų pataisymo buvo rodomos naujausios darbuotojo pareigos, kas gali būti netikslu, jei ataskaitos spausdinamos už praėjusius mėn.

Modulis "Autoservisas"

Vartotojų parametrai Sukurtas vartotojo parametras "Darbų serija". Nurodžius jį vartotojui, programa šiam vartotojui standartiškai siūlo nurodytos serijos darbų numerius.
Langas "Operacijos įrašymas" Sukurti langeliai:
 • "Kodas". Palengvina operacijos pasirinkimą bei padeda rikiavimui.
 • "Vieneto trukmė". Vienetais apskaitomom operacijom galima nurodyti normatyvinę trukmę.
 • "Ar daloma". Reikalingas planavimui, nes ne visos operacijos gali būti skaidomos į atskiras paskyras.
Langas "Naujos sąskaitos-faktūros įrašymas" Pakeitimai:
 • Į įrašomų sąskaitų-faktūrų pastabas įrašoma tas pats, kas standartiškai pasiūloma "Prekybos" modulyje.
 • Ištaisyta klaida dėl kurios prie didelių kiekių sumoje be PVM atsirasdavo apvalinimo paklaida.
 • Įrašant sąskaitą-faktūrą patikrinama, ar nėra PVM skaičiavimo paklaidos. Jei yra, tuomet duodamas pranešimas apie tai ir paklausiama, ar tokią sąskaitą-faktūrą ir įrašyti.
Langas "Grąžinimo įrašymas" Nebeleidžiama grąžinti jau grąžintų detalių/subrangovų operacijų.
Langas "Operacijų planas" Pervadintas į "Paskyros".
Langas "Operacijų vykdymo eiga" Pervadintas į "Paskyrų vykdymas".
Langas "Darbai" Sukurtas stulpelis "Paskutinės paskyros data".
Langas "Darbo įrašymas" Skirsnyje "Operacijos" paspaudus mygtuką "Pernumeravimas", pateikiamas kontekstinis meniu su punktais:
 • "Eilės numerių suglaudinimas" (tai ankstesnis pernumeravimo būdas).
 • "Pernumeravimas pagal operacijų kodus" (pernumeruojama tokiu eiliškumu, kokiu eitų operacijų kodai).
Langas "Darbo įrašymas" Skirsniuose "Detalės" ir "Subrangovų operacijos" paspaudus mygtuką "Kainos koregavimas", atidaromas kontekstinis meniu:
 • "Standartinis koregavimas" (tai ankstesnis koregavimo būdas).
 • "Visų pozicijų nuolaidos koregavimas".
Langas "Darbo operacijos įrašymas" Įrašius kiekį, trukmė apskaičiuojama kiekį padauginus iš operacijos vieneto normatyvinės trukmės.
Langas "Darbo detalizavimas" Pakeitimai:
 • Sukurtas skirsnis "Paskyros".
 • Skirsnyje "Nuotraukos" sukurtas mygtukas "Katalogo atidarymas".
Langas "Paskyros" Skirsnyje "Automobilių paskyros" kiekviena operacija išskiriama atskirai.
Langas "Paskyrų filtravimas" Automatiškai uždedamas ne tik operacijų skyrius, bet ir paskyrų skyrius.
Ataskaita "Darbas" Ataskaitos šalbone "Trūkstamos prekės ir medžiagos" neberodomi rezervavimo sandėlyje kitiems darbams užrezervuotų prekių kiekiai.

Modulis "Kontaktai"

Langas "Įmonių sąrašo įrašymas" Pasirenkamų įmonių sąraše neberodomi neaktyvių įmonių kontaktiniai asmenys.