Optimum Titulinis Kaina Kontaktai

Leidimas 15.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 15.0.0.

Bendri pakeitimai

Lagas "Prisijungimas"

Nebereikalingas serverio registravimas (panaikintas mygtukas prie serverio langelio). Be to, langelyje "Serveris" galima tiesiai rašyti:

 • "(local)", jei dirbama tiesiogiai prie kompiuterio, kuriame yra duomenų bazė,
 • serverio kompiuterio pavadinimą vietiniame kompiuterių tinkle (pvz.: "SERVERIS"),
 • serverio IP adresą (pvz.: "192.168.16.100"),
 • serverio domeno pavadinimą (pvz.: "www.manoimone.lt").
 • visų išvardintų formų gale galima pridėti dvitaškį ir TCP protokolo porto numerį, jei naudojamas nestandartinis portas (pvz.: "(local):1434").

Be to, pakeistas prisijungimo duomenų išsaugojimo būdas:

 • Vietoje mygtuko "Išsaugojimas" sukurtas mygtukas "Nuostatos", kurį paspaudus atidaromas atskiras prisijungimo nuostatų langas.
 • Prisijungimo nuostatose išsaugojus visus prisijungimui reikalingus duomenis (serverį, duomenų bazę, vartotoją ir slaptažodį), sekantį kartą jungiantis prie programos prisijungimo langas neberodomas - iškart atidaromas pagrindinis programos langas.
Pagrindinis programos langas

Pakeitimai:

 • Meniu "Byla" rodomi visi prieinami moduliai, todėl persijungimas tarp modulių dabar įmanomas be pelytės pagalbos.
 • Meniu "Byla" -> "Duomenų apdorojimas" ir "Byla" -> "Duomenų eksportavimas" perkelti į pagrindinį meniu "Veiksmai" (sekantį po "Ataskaitos").
 • Nuotolinė pagalba integruota tiesiogiai į programą (meniu "Pagalba" -> "Nuotolinė pagalba").
 • Einamojo leidimo pakeitimų aprašymas integruotas tiesiogiai į programą (meniu "Pagalba" -> "Optimum 15.0.0 pakeitimai".
Duomenų apdorojimo ir eksportavimo veiksmai

Pakeitimai:

 • Duomenų apdorojimo ir eksportavimo parametrams nurodyti nebereikia spaudinėti mygtuko "Toliau" - visi parametrai parodomi viename lange.
 • Duomenų pasirinkimas iš lentelių vyksta taip pat, kaip ataskaitų parametrų languose, t.y. renkamasi iš sąrašo.
 • Kai kurie veiksmai perkelti į tas duomenų lenteles, su kuriomis jie susiję. Taip vartotojui sumažintas būtinų nurodyti parametrų skaičius.
Lentelių duomenų detalizavimas

Pasikeitimai:

 • Lentelėse nebeliko duomenų detalizavimo mygtukų "?", buvusių lentelių stulpelių antraštėse. Norint detalizuoti, reikia dukart spragtelėti patį langelį su norimais detalizuoti duomenimis.
 • Detalizuojami duomenų langeliai užvedus pelytę išskiriami oranžiniu fonu ir pabrauktu tekstu.
 • Galima tęsti "vaikščiojimą" po lentelę atsidarius kelių lygių detalizavimo langus Pvz.: sąskaitų-faktūrų lentelėje detalizavus klientą atsidaro langas "Įmonės detalizavimas", jame detalizavus kontaktinį asmenį atsidaro sekančio lygio detalizavimo langas "Kontaktinio asmens detalizavimas". Esant taip atidarytiems langams galima tęsti "vaikščiojimą" po sąskaitų-faktūrų lentelę, kas anksčiau nebuvo įmanoma.
Duomenų pasirinkimas iš sąrašų Prie duomenų pasirinkimo iš sąrašo langelių sukurtas mygtukas "!" (Kiti veiksmai). Paspaudus jį galima įrašyti naują įrašą į tą lentelę iš kurios vyksta pasirinkimas. Pvz.: įrašant sąskaitą-faktūrą prie langelio "Atsakingas darbuotojas" paspaudus "!" -> "Naujo įrašo įrašymas" bus atidarytas langas "Naujo darbuotojo įrašymas". Kitaip tariant, esant reikalui galima papildyti pagalbines duomenų lenteles neatsidarant atskiro programos lango ir neuždarant atsidaryto duomenų įrašymo lango.
Filtravimo langai Visuose filtravimo languose sukurtas mygtukas "Atsisakymas".
Operacijų "surišimas" Analitinių duomenų įrašymo languose atliekant operacijų surišimo veiksmą tikrinama, ar pasirenkamos operacijos data sutampa su dokumento data. Tai sumažina neteisingo operacijų surišimo tikimybę.

Modulis "Saugumas"

Langas "Vartotojai" Sukurti stulpeliai, rodantys, kurie moduliai vartotojui yra prieinami.
Langas "Vartotojai"

Atkelti veiksmai anksčiau buvę pagrindinio programos lango meniu:

 • "Vartotojo slaptažodžio keitimas",
 • "Vartotojo teisių kopijavimas".

Modulis "Didžioji knyga"

Langas "Sąskaitos" Atkeltas veiksmas "Pelningumo parametrų priskyrimas subsąskaitoms".
Langas "Operacijos" Atkeltas veiksmas "Operacijos išskaidymas".

Modulis "Pinigai"

Veiksmas "Tarptautinių mokėjimo pavedimų eksportavimas" Pritaikytas sugriežtintiems bankų reikalavimams: į eksportuojamus duomenis papildomai įtraukiamas gavėjo adresas.

Modulis "Prekyba"

Vartotojo parametras "Netikrinama pardavimo PVM suma" Sukurtas vartotojo parametras "Netikrinama pardavimo PVM suma". Jei vartotojui jis priskirtas, neduodamas įspėjimas apie bendros PVM sumos apvalinimo paklaidas.

Apmokėjimo įrašymo langai:

 • "Naujo kasos pajamų orderio įrašymas"
 • "Naujo kasos išlaidų orderio įrašymas"
 • "Naujo banko išrašo įrašymas"
 • "Naujo mokėjimo pavedimo įrašymas"
 • "Naujo tarptautinio mokėjimo pavedimo įrašymas"

Pakeitimai:

 • Jei kasos/banko sąskaitos valiuta nesutampa su įmonės valiuta, negalima "paukščiuoti" skolų užskaitų.
 • Įrašius sumą rankiniu būdu, visų užskaitų įrašymo mygtukas šią sumą išdalina FIFO metodu.
Langas "Įmonės" Atkeltas veiksmas "Pardavimo kainų, nuolaidų ir maržų kopijavimas klientų grupei".
Langas "Pirkimo sąskaitos faktūros" Atkeltas veiksmas "Atskaitingo asmens apmokėjimo įrašymas".
Langas "Sandėlio pajamų orderiai"

Atkelti veiksmai anksčiau buvę pagrindinio programos lango meniu:

 • "Prekių savikainų koregavimas pagal paskutinio pirkimo duomenis",
 • "Žaliavų išlaidavimas pagal užpajamuotus gaminius".

Modulis "Darbo užmokestis"

Vartotojo parametras "Nerodomas projektas" Sukurtas vartotojo parametras "Nerodomas projektas". Jis taikomas visoms "Darbo užmokesčio" modulio operacijoms ir toms ataskaitoms, kuriose yra informacijos apie darbo užmokestį.
Veiksmai

Veiksmai, kurių pavadinime buvo žodžiai "vienas darbuotojas", "vienas skyrius" arba "visi darbuotojai" apjungti iš atskirų trijų veiksmų į vieną bendrą. Šiems veiksmams sukurti neprivalomi parametrai "Darbuotojas" ir "Skyrius". Norint atlikti tai, kas anksčiau vadinosi "visi darbuotojai" parameterus "Darbuotojas" ir "Skyrius" reikia palikti neužpildytus. Norint atlikti tai, kas anksčiau vadinosi "vienas darbuotojas", reikia užpildyti parametrą "Darbuotojas". Norint atlikti tai, kas anksčiau vadinosi "vienas skyrius", reikia užpildyti parametrą "Skyrius".

Šie pakeitimai liečia šiuos veiksmus:

 • "Avanso išmokėjimas",
 • "Darbo užmokesčio išmokėjimas",
 • "Darbo užmokesčio priskaitymas",
 • "Tabelio pildymas",
 • "Tabelio trynimas".
Veiksmai Veiksmas "Formos 1-SD duomenų eksportavimas" ir "Formos 2-SD duomenų eksportavimas" pritaikytos nuo 20010.08.01 pasikeitusiam formatui.
Veiksmai Veiksmo "Darbo užmokesčio išmokėjimas" laukelis "Mokėtinų sumų apskaičiavimo data" padarytas neprivalomu. Jei jis neužpildytas, tuomet laikoma, kad ši data lygi nurodytai išmokėjimo datai.
Veiksmai Veiksme "Avanso išmokėjimas" sukurtas parametras "Ar tikrinamas tabelis". Jei nurodoma "Ne", tuomet avansas išmokamas visiems darbuotojams.

Modulis "Autoservisas"

Langai "Naujo darbo įrašymas" ir "Darbo detalizavimas" Sukurtas naujas skirsnis "Papildomos paslaugos", kuriame yra apjungti skirsniai "Pakaitiniai automobiliai" ir "Automobilio paėmimas/pristatymas".
Langas "Naujos darbo operacijos įrašymas" Įrašant darbo operacijos pastabas veikia "autocomplete" funkcija (parodomas panašių pastaraisiais metais naudotų aprašymų sąrašas), t.y. operacijos aprašymą galima pasirinkti iš sąrašo ir nebūtina viso jo įrašyti ranka.
Langas "Paskyros" Panaikinus operacijos paskyras, nepakeičiamas operacijos užbaigtumas.
Darbuotojo operacijos pasirinkimas Jei lentelėje "Darbuotojų operacijos" nėra nė vieno įrašo, tuomet laikoma, kad visi darbuotojai, kurie "Darbo užmokesčio" modulyje turi darbo sutartis su požymiu "Gamyba", moka atlikti visas operacijas.
Detalių/subrangovų operacijų pajamavimas Jei darbe nėra numatyta detalių arba subrangovų operacijų ir daromas supaprastintas pirkimo įrašymas, tuomet darbo detalių/subrangovų operacijų sąrašai automatiškai pasipildo pagal pirkimo duomenis.

Modulis "Kontaktai"

Kontaktų priminimas Kas 5 min. programa patikrina, ar nėra kontaktų, kuriems atėjo vykdymo laikas. Jei tokių yra, parodomas priminimo langas. Kontaktų priminimas veikia tik atsidarius programą.
Langas "Kontaktai" Be lentelės pavidalo sąrašo pateikiamas grafinis kontaktų plano atvaizdavimas.

Modulis "Garantija"

Langas "Remonto lapeliai" Atkeltas veiksmas "Remontui sunaudotų atsarginių dalių išlaidavimas".

Modulis "Duomenų bazių administravimas"

Prisijungimas

Nebėra atskiros duomenų bazių administravimo modulio piktogramos Windows Start meniu. Norint prisijungti prie duomenų bazių administravimo modulio "Optimum DBA", reikia naudoti tą pačią piktogramą "Optimum", kuri naudojama ir įprastam darbui, tik būtina nurodyti tokius prisijungimo duomenis:

 • langelyje "Serveris" įrašykite "(local)",
 • langelyje "Duomenų bazė" įrašykite "dba",
 • langelyje "Vartotojas" įrašykite "sa",
 • langelyje "Slaptažodis" įrašykite sistemos administratoriaus slaptažodį.
Langas "Optimum DBA"

Pakeitimai:

 • Skirsnyje "Duomenų bazių administravimas" duomenų bazių lentelėje rodomos licencijos sąlygos: licencijuotas vartotojų skaičius, licencijuoti apskaitos mėnesiai ir licencijuoti programos pakeitimų metai.
 • Duomenų bazių lentelėje dukart spragtelėjus duomenų bazės pavadinimą automatiškai atidaroma programa su galimybe dirbti modulyje "Saugumas".
 • Skirsnyje "Atsarginis duomenų kopijavimas" paspaudus mygtuką "Automatinio kopijavimo planavimas" galima nurodyti ne tik automatinio kopijavimo valandą, bet ir minutes. Pastaba: jei su ankstesniu programos leidimu buvo naudojamas automatinis duomenų kopijavimas būtina jį suplanuoti iš naujo.
 • Panaikintas skirsnis "Nuostatos". Jame pildomi duomenys prieinami paspaudus apačioje esantį mygtuką "Nuostatos".