Leidimas 23.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 23.0.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Didžioji knyga"
Modulis "Pinigai"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Duomenų bazių administravimas"

Bendri pakeitimai

Duomenų importavimo veiksmai Ištaisyta klaida, dėl kurios buvo problema importuojant tekstą, prasidedantį "R.", kuris buvo laikomas spec. simboliu.
Įrašų pasirinkimo iš sąrašo langai Optimizuotas įrašų pasirinkimo iš didelių lentelių, tokių, kaip "Prekės", "Įmonės" ir pan., greitis, atsisakant kai kurių pasikartojančių kreipinių į serverį.

Modulis "Didžioji knyga"

Langas "Operacijų žurnalas" Sukurta ataskaita "Buhalterinė pažyma".

Modulis "Pinigai"

Ataskaitos

Globalizuotos ir išverstos į anglų k. ataskaitos:

 • "Pinigų likučio kitimas",
 • "Pinigų likučio kitimas su konvertavimu".

Modulis "Prekyba"

Langas "Prekės atsargų normos įrašymas"

Pakeitimai:

 • Sukurtas langelis "Vieta", skirtas prekės vietai nurodytame sandėlyje nurodyti.
 • Jei nurodoma vieta, maksimalus likutis gali būti lygus 0.

Langai:

 • "Sąskaitos-faktūros įrašymas",
 • "Pirkimo sąskaitos-faktūros įrašymas".
Globalizuotos ir išverstos į anglų k. pardavimo ir pirkimo įspėjimus duodančios procedūros.
Langas "Užsakymas" Sukurtas veiksmas "Sąskaitos-faktūros įrašymas".
Langas "Užsakymas" Sukurtas veiksmas "Sandėlio perkėlimo orderio įrašymas".
Ataskaita "Skolos" Sukurta ataskaita "Skolos litais pagal detalizuojamas sąskaitas".
Ataskaita "Skolų kitimas"

Globalizuotos ir išverstos į anglų k. ataskaitos:

 • "Skolų kitimas",
 • "Skolų kitimas su konvertavimu".
Ataskaita "Prekių likučiai" Sukurta ataskaita "Prekių likučiai pagal vietas".
Ataskaita "Prekių likučio kitimas"

Globalizuotos ir išverstos į anglų k. ataskaitos:

 • "Prekių likučių kitimas",
 • "Prekių likučių kitimas su savikainom".

Langai:

 • "Sandėlio perkėlimo orderiai",
 • "Sandėlio išlaidų orderiai",
 • "Užsakymai",
 • "Sąskaitos-faktūros",
 • "Pirkimo grąžinimai".
Sukurta ataskaita "Prekių surinkimo lapas", kurioje pateikiamas prekių sąrašas su kiekvienos prekės vieta sandėlyje.

Langai:

 • "Sandėlio perkėlimo orderiai",
 • "Sandėlio pajamų orderiai",
 • "Grąžinimai",
 • "Pirkimo užsakymai",
 • "Pirkimo sąskaitos-faktūros".
Sukurta ataskaita "Prekių sudėjimo lapas", kurioje pateikiamas prekių sąrašas su kiekvienos prekės vieta sandėlyje.
Langas "Prekių filtravimas" Sukurtas filtras "Vieta", kurio pagalba galima atfiltruoti prekes, sandėlyje numatomas laikyti nurodytoje vietoje.

Langai:

 • "Užsakymo įrašymas",
 • "Sąskaitos-faktūros įrašymas",
 • "Grąžinimo įrašymas",
 • "Pirkimo užsakymo įrašymas",
 • "Pirkimo sąskaitos-faktūros įrašymas",
 • "Pirkimo grąžinimo įrašymas".
Sukurta galimybė iš Windows Clipboard importuojant prekes nurodyti ir vieneto kainą, nuolaidą bei PVM tarifą. Jei šie duomenys tam tikrose eilutėse nenurodyti, tuomet įsirašo atitinkami automatiškai siūlomi duomenys.

Modulis "Procesai"

Langas "Procedūros įrašymas"

Patobulintas įrašomos procedūros tikrinimas:

 • Duodamas pranešimas, jei nėra užduoties, kuria procedūra prasideda (į kurią neina nė vienas tęsinys).
 • Pranešimas apie tai, kad yra daugiau negu viena užduotis kuria procedūra prasideda, papildytas tų užduočių kodais.
 • Duodamas pranešimas, jei nėra užduoties, kuria procedūra pasibaigia (kuri neturi tęsinių).
 • Pranešimas apie tai, kad yra daugiau negu viena užduotis kuria procedūra pasibaigia, papildytas tų užduočių kodais.
Langas "Užduoties atlikimas" Pritaikytas situacijai, kai lygiagretaus vykdymo pabaigos užduotis yra pasiekiama be lygiagretaus vykdymo pradžios.

Modulis "Autoservisas"

Langas "Autoserviso" modulio nuostatos

Pekeitimai:

 • Panaikintas langelis "Standartinis patvirtinimas".
 • Sukurtas langelis "Standartinis draudiko sąskaitos klientas" su pasirinkimu iš sąrašo "Klientas" arba "Draudikas".
 • Sukurtas langelis "Sąskaitos-faktūros užrakinamos".
Langas "Darbo įrašymas"

Pakeitimai:

 • Panaikintas langelis "Patvirtinta".
 • Sukurtas langelis "Sąmatos Nr.".
Langas "Darbo operacijos įrašymas"

Pakeitimai:

 • Panaikintas langelis "Nejudinama".
 • Langelis "Baigta" pervadintas į "Atlikta".
Langas "Paskyros įrašymas" Sukurtas langelis "Atlikta".
Langas "Dalių/subrangos pirkimo eiga"

Pakeitimai:

 • Rodomos ir tos dalys, kurias pateikia klientas. Su jomis galimi ne visi veiksmai, o tik "Gauta" ir "Perduota".
 • Sukurtas stulpelis "OEM kodas".
Langas "Paskyrų žymėjimas" Daug smulkių patobulinimų.
Langas "Darbo įrašymas"

Pakeitimai:

 • Skirsniuose "Dalys" ir "Subranga" stulpelis "Kiekis" yra detalizuojamas - atsidaro langas "Dalių/subrangos pirkimo eigos detalizvimas".
 • Skirsnyje "Prekės" sukurtas mygtukas "Windows Clipboard duomenų importavimas".
Langas "Darbo detalizavimas"

Pakeitimai skirsniuose "Dalys" ir "Subranga":

 • Sukurti tokie patys eigos valdymo stulpeliai, kaip ir lange "Dalių/subrangos pirkimo eiga: "Užklausta", "Pasiūlyta", "Pasirinkta", "Užsakyta", "Gauta", "Perduota", "Nupirktas kiekis", "Grąžintas kiekis".
 • Stulpelis "Kiekis" yra detalizuojamas - atsidaro langas "Dalių/subrangos pirkimo eigos detalizvimas".
Langas "Paskyros" Sukurta galimybė pažymėti atliktas paskyras paspaudus dešinį pelytės mygtuką grafike ant paskyros.
Užduotys

"Autoserviso" modulyje atlikus atitinkamus veiksmus automatiškai pažymimos atliktomis šios "Procesų" modulio užduotys:

 • "Dalys užsakytos",
 • "Operacijos atliktos".

Modulis "Duomenų bazių administravimas"

Pagrindinis langas Sukūrus naują DB arba nukopijavus DB, naujos DB licencija atnaujinama automatiškai.