Leidimas 24.2.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 24.2.0.

Turinys

Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Procesai"
Modulis "Autoservisas"

Modulis "Darbo užmokestis"

Mėnesinės algos apskaičiavimimas

Patobulintas darbo užmokesčio priskaitymas prieššventinėmis sutrumpintomis darbo dienomis. "Dovanotas" laikas įskaitomas net ir tuo atveju, kai:

 • Tabelyje įrašytas kitoks negu numatytas darbo sutartyje laiko tipas (pvz. "K" vietoje "DD"), tačiau jis yra su tokiu pačiu mėnesinės algos koeficientu, kaip numatytasis.
 • Tabelyje įrašytas tas pats laiko tipas kaip ir numatytas darbo sutartyje, tačiau su kitokiais negu numatyta skyriumi arba projektu.
Langas "Tabelis" Ištaisyta klaida, dėl kurios su rusiškais Windows regioniniais nustatymais nebuvo galima koreguoti ar detalizuoti įrašų, kurių kalendorinė diena nuo 13 iki 31 ir tablelio langelyje daugiau, negu vienas laiko tipas.

Modulis "Procesai"

Langas "Užduoties atlikimas" Jei tęsinio užduoties spec. tipas yra "Optimum.Wrk.Tasks.Terminator", tuomet tęsinys automatiškai pažymimas, kad yra atliktas.
Langas "Procedūros koregavimas"

Spec. tipas "Optimum.Tasks.Terminator" gali būti nurodytas tik užduočiai, kuri atitinka šiuos kriterijus:

 • Yra baigiamoji procedūros užduotis.
 • Standartinis terminas nenurodytas.
 • Standartinė trukmė nenurodyta.
 • Gali atlikti bet kuris darbuotojas.
 • Pasiskyrimo būdas - "Savarankiškas".
 • Neturi priedų.
 • Tęsinys - "Viena užduotis".
 • Lygiagretaus vykdymo pabaiga - "Ne".
Langas "Užduoties priedų įrašymas" Priedus galima pridėti ir neatliktoms užduotims.
Veiksmai

Sukurtas vieksmas "Proceso priedo įrašymas". Aktyvių proceso užduočių darbuotojai apie atsiradusį priedą informuojami el. paštu. Darbuotojas, kuris priedą įrašė, neinformuojamas. Žinutėje susipažinimui atsiunčiamas ir pats pridėtas priedas. Šis veiksmas prieinamas ir iš šių kontekstų:

 • Langas "Procesai".
 • Langas "Užduotys".
 • Langas "Proceso detalizavimas" skirsnis "Užduotys".
Langas "Užduoties atlikimas"

Pritaikytas tam, kad dalis ar visi priedai gali būti pridėti net ir kol užduotis dar neatlikta:

 • Jei iki užduoties atlikimo buvo pridėtas vienetinis priedas, tuomet lange "Užduoties atlikimas" šis priedas nerodomas.
 • Jei iki užduoties atlikimo buvo pridėtas nevienetinis priedas, tuomet lange "Užduoties atlikimas" šis priedas rodomas kaip nebūtinas, net jei procedūroje jis nurodytas, kaip būtinas.
Langas "Užduoties atlikimo atšaukimas"

Pakeitimai:

 • Atšaukiamos užduoties priedai nepanaikinami, kaip buvo iki šiol.
 • Panaikinami po atšaukiamos užduoties sekusių panaikinamų užduočių priedai.
 • Duodamas įspėjimas, kad bus panaikinti priedai. Įspėjime nurodomas panaikinamų priedų skaičius.
Langas "Proceso detalizavimas"

Pekeitimai skirsnyje "Užduočių priedai":

 • Sukurtas mygtukas "Visi". Jį paspaudus rodomi ir tie užduočių priedai, kurie galėjo būti pridėti, bet nebuo. Šie priedai išskiriami raudonu fonu.
 • Sukurti mygtukai "Atsisiuntimas (1)" ir "Atsisiuntimas (n)".
Meniu "Ataskaitos" > "Kita" Sukurta ataskaita "Įgaliojimų matrica".
Veiksmai Sukurtas veiksmas "Įgaliojimų matricos importavimas".

Modulis "Autoservisas"

Langas "Proceso detalizavimas", skirtas autoserviso procesams Dubliuoti visi lango "Darbo detalizavimas" skirsniai.