Leidimas 35.0.0

Dokumente aprašomi buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos Optimum® pakeitimai, padaryti leidime 35.0.0.

Turinys

Bendri pakeitimai
Modulis "Saugumas"
Modulis "Organizacija"
Modulis "Prekyba"
Modulis "Darbo užmokestis"
Modulis "Autoservisas"
Modulis "Akcizas"
Modulis "Mobili programėlė"

Bendri pakeitimai

Visi langai Jei lange yra langelių, kuriuose turėtų būti parodyti neaktyvūs įrašai, duodamas įspėjimas. Pvz.: atidarant langą "Sąskaitos-faktūros koregavimas" jei įmonė yra neaktyvi, duodamas įspėjimas "Langelyje "Klientas" bandyta nurodyti neaktyvų ar kitų sąlygų netenkinantį įrašą.".

Modulis "Saugumas"

Duomenys > Parametrai Sukurtas parametras "Leidžiamas dokumentų numerių šablonų koregavimas". Jei nenurodytas, vartotojas negali keisti dokumentų numerių šablonų.
Byla > Nuostatos Sukurtas langelis "Vartotojo kodo šablonas", kuriame galima nurodyti vardo ir pavardės raidžių panaudojimo eiliškumą kode. Šablone galima naudoti tokius simbolius: raidė "F" (nuo "first name") atitinka vardo raidę paverstą į didžiąją, raidė "f" atitnka vardo raidę paverstą į mažąją, raidė "L" (nuo "last name") atitinka pavardės raidę paverstą į didžiąją, raidė "l" atitinka pavardės raidę paverstą į mažąją. Pvz.: jei šablonas "FLLL", tuomet Vardeniui Pavardeniui būtų siūlomas kodas "VPAV", jei šablonas "FfLl", tuomet būtų siūlomas kodas "VaPa".
Duomenys > Vartotojai > Naujo įrašo įrašymas Pakeitus vardą arba pavardę pagal vartotojo kodo šabloną automatiškai pakeičiamas kodas.
Ataskaitos > Kita > Priedų palyginimas su FTP katalogu Sukurta. Ataskaita pateikia tokius pačius duomenis, kaip ir ataskaita "Priedų palyginimas su FTP serveriu", tačiau naujojoje ataskaitoje optimizuotas greitis pasinaudojant tiesiogine prieiga prie Windows katalogo.
Veiksmai > Priedų sinchronizavimas su FTP katalogu Optimizuotas greitis pasinaudojant tiesiogine prieiga prie Windows katalogo.

Modulis "Organizacija"

Duomenys > Darbuotojai > Naujo įrašo įrašymas Imamas domėn vartotojo kodo šablonas.
Duomenys > Šalys Sukurtas langelis "Tarptautinis pavadinimas", kuris ateityje bus panaudojamas užsieniečiams skirtose ataskaitose, pvz.: "Sąskaita-faktūra (EN)", "Skolų suderinimo aktas (EN)" ir kt.
Duomenys > Miestai Sukurtas langelis "Tarptautinis pavadinimas", kuris ateityje bus panaudojamas užsieniečiams skirtose ataskaitose, pvz.: "Sąskaita-faktūra (EN)", "Skolų suderinimo aktas (EN)" ir kt.

Modulis "Prekyba"

Byla > Nuostatos Skirsnyje "Kita" sukurti langeliai "Gamybos produkcijos pajamavimas" ir "Gamybos žaliavų išlaidavimas". Šie duomenys automatiškai imami domėn, kur anksčiau kiekvieną kartą reikėdavo juos nurodyti.
Operacijos > Užsakymai > Kiti veiksmai > Gamybos operacijų įrašymas Sukurtas. Veiksmas automatiškai įrašo užsakyme esančių gaminių sandėlio pajamų orderį, atitinkamų žaliavų sandėlio išlaidų orderis ir apskaičiuoja pagamintų gaminių savikainą.
Operacijos > Užsakymai > Koregavimas Jei langelis "Numeris" yra užpildytas, pakeitus įmonę naujas užsakymo numeris nebepasiūlomas.
Operacijos > Pirkimo užsakymai > Koregavimas Jei langelis "Numeris" yra užpildytas, pakeitus įmonę naujas užsakymo numeris nebepasiūlomas.
Langas "Prekės pasirinkimas" Lange "Pasirenkamų prekių filtravimas" sukurtas langelis "Yra sudėtis", kuriame galima pasirinkti "Taip" arba "Ne".
Veiksmai > Operacijų importavimas Papildytas galimybe importuoti klientų apmokėjimų ir atsiskaitymų su tiekėjais banko išrašus.
Modulio uždarymas Pagreitintas. Tai turi ypač daug įtakos duomenų bazėse su daug prekių ir ilga naudojimosi programa istorija.
Langas "Partijos pasirinkimas" Pasirenkant išlaiduojamų prekių partijas leidžiama rinktis tik iš tų partijų, kurios buvo užpajamuotos tame pačiame sandėlyje.
Ataskaitos > Prekių likučiai Ataskaita "Prekių likučiai su pajamavimo datomis (tik terminai)" pervadinta į "Prekių likučiai pagal partijas (tik terminai)" ir patikslintas savikainų apskaičiavimas.
Ataskaitos > Prekių likučiai Ataskaita "Prekių likučiai su pajamavimo datomis" pervadinta į "Prekių likučiai pagal partijas" ir papildyta partijų numeriais, galiojimo terminais ir pastabomis.
Ataskaitos > Prekių likučių kitimas Ataskaita "Prekių likučių kitimas su savikainomis" pervadinta į "Prekių likučių kitimas su partijomis" ir papildyta partijų numeriais, galiojimo terminais ir pastabomis.
Ataskaitos > Apyvarta Ataskaita "Apyvarta pagal prekes (su pajamavimo datomis)" pervadinta į "Apyvarta pagal prekes (su partijomis)" ir papildyta partijų numeriais, galiojimo terminais ir pastabomis.
Ataskaitos > Skolų kitimas > Priskaitytini delspinigiai Ištaisyta klaida, dėl kurios tais atvejais, kai pradelsta skola tęsdavosi visą analizuojamą laikotarpį, pradelstos skolos trukmė buvo padidinama 1 d.

Modulis "Darbo užmokestis"

Operacijos > Darbo sutartys > Naujo įrašo įrašymas > skirsnis "Kiti atskaitymai" > Įrašymas

Pakeitimai:

  • Sukurtas langelis "Pavedimo paskirtis", kuriame nurodytas tekstas pavedime. Šiame langelyje galima nurodyti pvz. antstoliui skirtą bylos numerį. Šis laukelis panaudojamas veiksme "Darbo užmokesčio išmokėjimas".
  • Panaikintas langelis "Pavedimų grupė", nes jo duomenys nebėra naudojami.
Operacijos > Išmokėjimai Sukurtas stulpelis "Pastabos".
Operacijos > Neapmokestintos pajamos Sukurtas stulpelis "Pastabos".

Modulis "Autoservisas"

Operacijos > Paskyros Jei pasirinktas automobilis turi daugiau negu vieną aktyvų darbą, nesuplanuotų operacijų bloke rodomos visos to automobilio nesuplanuotos operacijos.
Užduotis "Operacijos suplanuotos" Jei pasirinktas automobilis turi daugiau negu vieną aktyvų darbą, nesuplanuotų operacijų bloke rodomos visos to automobilio nesuplanuotos operacijos.

Modulis "Akcizas"

Ataskaitos > Prekių likučių kitimas Sukurta ataskaita "Akcizais apmokestinamų prekių apskaitos žurnalas".

Modulis "Mobili programėlė"

Langas "Įmonės detalizavimas" Sukurti skirsniai "Pardavimo prekės" ir "Pardavimo prekių grupės".